Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu informuje o podpisaniu umowy na realizację projektu pt. „Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i remont istniejącej sali wystawowej Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu oraz zagospodarowanie przyległego terenu, tak aby powstał kompleksowy obiekt spełniający potrzeby społeczności lokalnej.

W ramach zadania planuje się wykonanie m.in: rozbudowę sali, roboty budowlane w sali wystawowej, zagospodarowanie terenu.

Wartość całkowita projektu: 274 866,64 zł

Dofinansowanie: 174 897,00 zł

Zawarte umowy:
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00024-65170-UM0310071/18 zawarta w dniu 13.05.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Zwierzyńcu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz RWiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”